Podmienky používania

Platforma proads.space poskytuje služby z oblasti outstream video reklamy, optimalizácie reklamných plôch, prípadne ďalších špecifických oblastí dohodnutých so zákazníkom.

Tento dokument popisuje základné podmienky prevádzkovateľa platformy proads.space, ktorým je spoločnosť BM Pro Advertising s.r.o, sídlom Karpatské námestie 10/A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 51906341, DIČ: 2120830371 (ďalej len Poskytovateľ) a zákazníkom, ktorým je odberateľ služieb proads.space (ďalej len Odberateľ).

Plynutie podmienok začína uzavretím spolupráce medzi Poskytovateľom a Odberateľom. Pod pojmom uzavretie spolupráce sú myslené všetky činnosti ako jednanie, dohadovanie a ďalšie činnosti, ktorých výsledkom je podpísaný dokument oboma stranami. Jednanie nemusí skončiť podpísaním pripraveného dokumentu a tým pádom sa spolupráca neuzavrie.

Odstúpiť od zmluvy je možné kedykoľvek oznámením o odstúpení písomnou formou na kontaktný e-mail uvedený v zmluve.

Počas plynutia spolupráce sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať služby v plnej miere a Odberateľ mu to umožniť. Ak by zo strany Odberateľa nastala činnosť, ktorá znemožňuje Poskytovateľovi poskytovať služby plnohodnotne, bude Odberateľ na to upozornený a prípadne dôjde k úprave dohody.

Poplatky za službu

Štandardná sadzba poplatkov tvorí 15% celkových mesačných príjmov webu, vygenerovaných cez platformu proads.space. Pri jednotlivých formátoch môžu byť podmienky individuálne a sú definované v upravenej zmluve.

Platforma proads.space je sprostredkovateľ a zároveň aj priamy dodávateľ reklamného obsahu. Odberateľ sa zaväzuje spĺňať podmienky každého dodávateľa proads.space, ak sú jeho podmienky špecifické. Ak by došlo k porušeniu sprostredkovaných služieb na strane Odberateľa a dodávateľ pre proads.space by nevyplatil proads.space finančnú odmenu, ktorej časť prináleží Odberateľovi proads.space, túto odmenu proads.space nevyplatí.

Platforma proads.space je nástroj na optimalizáciu. Výsledkom optimalizácie nemusí byť zakaždým zvýšenie príjmu, aj keď je to hlavným cieľom platformy. Dôvod je ten, že optimalizácia je vytváraná na základe historickej analýzy dát (ex-post), ktoré nemusia byť totožné s údajmi v budúcnosti. Ak nastane na strane Poskytovateľa pochybnosť, že jeho služby sú pre Odberateľa neprospešné, oznámi túto skutočnosť Odberateľovi a ponúkne mu možnosť odstúpiť od zmluvy. Ak nastane na strane Odberateľa pochybnosť, že služby proads.space nevedú k jeho zvýšeniu príjmu, môže požiadať o odstúpenie od zmluvy.